דף הבית
שעות פתיחהספר טלפוניםלוחותפורומיםקריאת שירותזימון תוריםחירום

תגובת ועדת קלפי להודעת הועד

וועדת קלפי | עדכון אחרון:  04/08/2022 16:02

לחברים שלום רב,

בהתייחס לסיכום אסיפת החברים מיום 2022.7.28 ,שפרסם וועד המושב , ביום 22.8.3 ,נבקש להעמיד דברים על דיוקם העובדתי:

1 .ועדת הקלפי מעולם לא טענה, כי בסמכותה ו/או בכוונתה לפרש את תקנון האגודה. נהפוך הוא הנכון, ועדת הקלפי סוברת, כי עליה לנהל ולפקח על ההצבעות מכוח הסמכות שניתנה מהאסיפה הכללית בלבד, בכפוף להוראות התקנון וכפי שנהגו ועדות קלפי במושב מאז ומתמיד.

2 .כיום, הוועד הוא זה שמבקש לשנות את הוראות התקנון , בקשר לרוב הדרוש לקבלת החלטות בנושא השקעות האגודה, מבלי שקיבל על כך את אישור האסיפה הכללית ובניגוד גמור להוראות החוק, שקובעות במפורש שכל שינוי של תקנון האגודה יעשה רק בהחלטה של האסיפה הכללית ורק באישור רשם האגודות השיתופיות.

3 .לאחר בחירת ועדת הקלפי באסיפה הכללית, פנו חברי ועדת הקלפי למפקחת האזורית במשרד רשם האגודות השיתופיות, והעלו בפניה את כוונת הוועד לשנות את ההוראה בתקנון המושב, הקובעת שהרוב הדרוש לקבלת החלטות בנושא השקעות באגודה הינו רוב חברי האגודה ולא רוב המצביעים באסיפה, כפי שמבקש הועד לשנות כעת.

4 .בניגוד לנטען בסיכום האסיפה של הועד שפורסם לחברים , עד מועד פרסום דף זה, לא התקבל מענה ו/או התייחסות מהמפקחת האזורית, לפניה שהפנתה אליה וועדת הקלפי.

5 .עירא, מזכיר המושב, הביא בסיכום האסיפה שפרסם את ההתייחסות של המפקחת האזורית לפניה שלו שהוא ניסח והפנה אליה. כך, שהנטען בסיכום האסיפה שפרסם הועד, שכביכול ועדת הקלפי קיבלה מענה מהמפקחת האזורית על הפניה שלה אליה, אינו נכון כלל וכלל , וזאת בלשון המעטה .

6 .בניגוד לנטען בסיכום האסיפה שפרסם הועד, ואף כפי שעולה מעיון בתשובה של המפקחת האזורית, המופנית לעירא ושהעתקה צורף לסיכום האמור, לא נאמר בה ואף לא ניתן להבין ממנה, כי לוועד המושב סמכות לקבוע ולשנות את הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנוגע לתקציב השקעות האגודה, וחבל שהוועד מנסה לעוות את העובדות, שלא לאמר לסלפן , ולהציג את הדברים עם פרשנות משלו, שאינה קרובה לאמת.

7 .בנושא הצבעה על קבלת חברים לאגודה: חבל שעירא מנסה לבלבל את החברים ולקשור בין ההצבעה על תקציב השקעות האגודה להצבעה על קבלת חברים חדשים לאגודה. מדובר בהחלטות שונות, ובכוונת ועדת הקלפי שלא לחרוג ממנהג וועדות הקלפי הקודמות והיא תנהל את ההצבעות על פי ה תקנון עבור כל נושא בנפרד וכפי שנהגו וועדות הקלפי בעבר.

8 .עירא המזכיר בחר לצרף לסיכום האסיפה שהפיץ לחברים העתק מחוות הדעת של ב"כ האגודה וחבל שלא נהג בהגינות ופרסם גם את חוות הדעת הנגדית שהזמינו מספר חברי האגודה. למען הנוחות, ולבקשת החברים שהזמינו את חוות הדעת הנגדית, אנו מצרפים את חוות הדעת הנגדית, הקובעת, כי אסור היה על הוועד לשנות את תקנון האגודה ובוודאי שלא לשנות את ההוראה הספציפית והמפורשת בתקנון האגודה שלנו, בקשר לרוב הדרוש לקבלת החלטות בקשר להשקעות האגודה.

9 .הרינו להבטיחתכם, כי וועדת הקלפי תנהג באחריות וביושרה ותמלא את שליחותה ותפקידה בהתאם לחוק למען ולטובת חברי ציפורי ומושב ציפורי, תבצע את ספירת הקולות ותרשום פרוטוקול כדין וכפי שנהוג במושב , ותפיצו לחברי האגודה ולוועד המושב.

בכבוד רב,

וועדת הקלפי

מסמכים מצורפים להודעה זו: