ועד המושב ובעלי תפקידים

מידע שימושי • 18/5/2017 כניסות

חברי הועד

יו''ר: סטולרו משה

ס. יו"ר הועד: שיפי אלבז

חברי הוועד: איתי אלטר, אירית דוד, דודי טבצ'ניק, יוליין שנייר, אמציה טל, אבי רז

בעלי תפקידים

מזכיר הישוב: אברום מיכאל
מזכירה: אסנת אלטר

ועד מושב ציפורי

מושב ציפורי הינו מושב עובדים המאחד בתוכו תושבים וחקלאים, משתייך לתנועת המושבים ונמצא בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל.
במסגרת הרחבת המושב שונה המבנה הארגוני ותקנון האגודה לפיו גם התושבים חברים באגודה במעמד של חבר תושב והחקלאים במעמד של חבר חקלאי.
ועד המושב מונה שמונה חברים, ארבעה חברים תושבים וארבעה חברים חקלאים, המאחד את הפונקציות הבאות:

  1. ועד מקומי הפועל מכוח צו המועצות האזוריות והאצלת סמכויות של המועצה האזורית ותפקידו ניהול הנושאים המוניציפליים, כגון גינון, תרבות, פעילות נוער וכו.
  2. ועד אגודה הפועל לפי תקנות האגודות השיתופיות, המנהל את פעילות האגודה, הכוללת תחומים קהילתיים כדוגמת ברכת השחייה, ונושאים חקלאיים כדוגמת שימוש בקרקעות הפלחה.

קיימת הפרדה בין נושאי הקהילה המנוהלים ע''י כלל הועד והנושאים החקלאיים המנוהלים ע''י החברים החקלאיים בלבד.

חברי הועד נבחרים ע''י תושבי המושב בבחירות המתקיימות אחת לשנתיים.

הועד ממנה ועדות משנה במטרה לעזור בתחומי הניהול השונים. חברי הועד פועלים כגוף אחד בניהול השוטף ושיפור איכות החיים במושב, כאשר כל חבר אחראי לתחום אחד או יותר ופועל במסגרת הועדה המתאימה לקידום הנושאים שבאחריותו.

להלן רשימת חברי הועד, הנושאים שבאחריותם והועדות אליהן הם שייכים:

שם תפקיד תחומי אחריות וועדות
ישראל סטולרו יו''ר, חבר חקלאי חינוך, בניה
אבי שחר מ''מ יו''ר, חבר תושב איכות הסביבה, קשר עם הקהילה, צוות אתר ציפורי
אייל ארז חבר תושב בית העם, תשתיות, בניה
אפרי אבינערי חבר תושב קליטה, ספורט
דליה ישראל חברה חקלאית נוער, חזות הישוב, בניה
יוסי טל חבר חקלאי כלכלה, ועדה כלכלית, בניה
יוסי כהן חבר תושב בריכה
ישראל טוביה חבר חקלאי ביטחון