תקנון האתר

מידע שימושי • 18/5/2017 כניסות

​הסכם משתמש

1. מבוא
1.1. אתר האינטרנט www.zippori.org (להלן: ''האתר'') הוא אתר המיועד לשימושם של תושבי מושב ציפורי וכמו כן מאפשר גישה לחלק מן התכניםם לגולשים מן החוץ . באתר ניתן למצוא, בין היתר, מידע שימושי, פורומים והודעות ותכנים הנוגעים לחיי הקהילה במושב ציפורי (להלן: ''שירותי האתר'').
1.2. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין מושב ציפורי, בעלי האתר או חליפיהם (להלן: ''בעלי האתר''), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: ''הגולש'') ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
1.3. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה - אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה אתם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.4. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.5. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.
2. תנאי שימוש
2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
2.2. הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשירות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.
2.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות ההאלה ביחס לשירותי האתר:
2.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
2.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים כדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.3.2.1 מניפולציה של כניסה לאתר או שליחת הודעה בשם משתמש אחר תגרור אחריה חסימת השימוש באתר ציפורי לאלתר למשך שנה אחת למשתמש המתחזה.
2.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עברה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
2.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס''ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
2.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפעולות האלה:
2.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה או בכלל.
2.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה בידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה או בכלל.
3. חשבון משתמש
3.1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו בידי בעלי האתר (להלן: ''חשבון משתמש'' או ''החשבון'').
3.2. לרשימת הפרטים אשר ייתכן וידרשו, וצורת השימוש בהם בידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.
3.3. ההוראות האלה יחולו על יצירת חשבון משתמש:
3.3.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
3.3.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.
לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
3.4. מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים אמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
3.5. הגולש מתחייב לשמור על הכללים האלה ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: ''הסיסמה''):
3.5.1. אין לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דוא''ל.
3.5.2. על הגולש להחליף את הסיסמה אחת ל- 3 חודשים.
3.5.3. על הסיסמה להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.
3.5.4. הסיסמה אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.
3.6. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר מיידית על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם.
3.7. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.
3.8. הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא''ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה.
4. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו
4.1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל, וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.
4.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
4.3. באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בשל נזק אשר ייתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
5. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
6. הגבלת אחריות לנזקים
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר ייתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר.
7. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
7.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
7.2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש, וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של הגולש.
7.3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
8. העדר אחריות לפעולות גולשים
8.1. במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: ''תוכן גולשים'') – בין היתר מאמרים, הודעות או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.
8.2. מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הוא במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.
8.3. במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג בידי ציבור הגולשים.
8.4. מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.
8.5. מבלי לפגוע באמור בסעיף ‎8.4, 4באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.
9. העלאת תוכן גולשים

9.1 הגולש מחויב לפרסם הודעות באתר בשמו המלא, מנהלי האתר יהיו רשאים להסיר מהאתר הודעות שלא יפורסמו עם כל הפרטים המלאים ויאפשרו זיהוי מלא של הכותב. אסור, בכל מקרה לפרסם הודעה תחת שם אחר או זהות אחרת!
9.2. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
9.3. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור או תוכן פרסומי או מטעה.
9.4. בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‎2.4 להסכם זה.
9.5. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הוא בעל זכות היוצרים בו (להלן: ''תוכן גולשים''), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.
9.6. מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה בידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.
9.7. הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן.
9.8. פרסומים עסקיים באתר יוגבלו ל-2 פרסומים שבועיים לכל היותר. בעלי עסקים המפרסמים באתר לא יוכלו לפרסם יותר מ-2 הודעות עסקיות לכל 7 ימים. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל פרסום נוסף מעבר לפרסום המותר.
9.9 פרסום אירועים קהילתיים:

• אירועים יפורסמו בפורום הכללי כשבועיים לפני האירוע.
• מנהלי האתר יכניסו את האירוע ללוח האירועים באתר והאירוע יפורסם בסיכום היומי (במסגרת לוח האירועים באופן אוטומטי) שבוע לפני האירוע.
• בשלושת הימים שלפני יום האירוע יהיה פרסום בכל יום (לא כולל יום האירוע).
• צריך לזכור שיום לפני האירוע יהיה פרסום אוטומטי (לוח האירועים). באחריות הצוותים האחראים על האירוע לפרסם ביומיים הנוספים (שלושה ימים ויומיים לפני יום האירוע).

סה''כ 5 פרסומים בסיכום היומי, מתוכם 2 של יומן האירועים. לא יהיו פרסומים כפולים באותו היום.

10. הודעה על תוכן מפר
בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה.
11. זכות יוצרים והרשאות שימוש
11.1. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס''ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
11.2. על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים האלה:
11.2.1. השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב- Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים.
11.2.2. השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי.
''מטרת רווח'' – לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד.
''אופן מסחרי'' – לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה.
11.2.3. יישמרו הזכויות המוסריות ביצירה -
11.2.3.1. היצירה תובא כפי שהיא - לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם.
11.2.3.2. יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה.
11.2.4. לא ייעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollow או noindex לקישורים קיימים.
11.2.5. בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) למקור היצירה באתר, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים ''_____''.
12. סימני מסחר
12.1. סימני המסחר ''_____'' ו- ''_____'' הם סימני מסחר רשומים של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.
12.2. סימני המסחר המופיעים באתר הם בחזקת בעליהם, לפי העניין.
13. שינוי תנאים
13.1. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים האלה:
13.1.1. לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
13.1.2. אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.
13.2. באחריות הגולש להיכנס לדף זה כדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
13.3. בסעיף זה, ''שינויים מהותיים'' הם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.
14. הצעות והערות
כדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: ''הצעות'') מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.
15. שיפוי
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
16. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז הצפון, נצרת.

כל הזכויות שמורות לפנחס קראון, עו''ד © 2010

מדיניות פרטיות

1. מבוא
1.1. מושב ציפורי (להלן: ''בעלי האתר''), המפעילים את אתר www.zippori.org (להלן: ''האתר'') מכבדים את פרטיותו של הגולש או המשתמשש בשירותי האתר (להלן: ''הגולש''). מאחר שכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולש לקייםם מדיניות זו.
1.2. מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש, מהם נוהלי בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם בידי הגולש או הנאסף בידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.
2. המידע הנאסף ודרכי איסופו
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר בידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:
2.1. מידע הנמסר ביודעין הוא, לדוגמה, מידע הנמסר בידך במסגרת יצירת חשבון משתמש – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה.
2.2. מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הוא מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות שצפית בהם, העמודים שעיינת בהם, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.
3. רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
4. מאגר המידע
הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם. כתובות הדוא''ל יישארו חסויות ולא יועברו על ידי מנהלי האתר לאף גורם חיצוני.
5. השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים האלה:
5.1. שימוש תקין בשירותים השונים באתר.
5.2. שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
5.3. התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.
6. דיוור ישיר
6.1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי.
6.2. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
6.3. בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.
7. מסירת מידע לצד ג'
7.1. בעלי האתר לא יעבירו לצד ג' את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים האלה:
7.1.1. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
7.1.2. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
8. קבצי Cookie
8.1. האתר משתמש ב''עוגיות'' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
8.2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
9. פרסומות של צדדים שלישיים
9.1. פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
9.2. ייתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך כדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.
10. אבטחת מידע
בעלי האתר נוקטים אמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.
11. זכות לעיין במידע
11.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
11.2. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא''ל לכתובת הדוא''ל zipporim1@bezeqint.net , באמצעות טלפון מספר 04-6556440 או באמצעותת מזכירות היישוב.
11.3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פנייה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
12. שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תישלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

כל הזכויות שמורות לפנחס קראון, עו''ד © 2010

PClaw - דיני אינטרנט

אתר ציפורי


1. בדף הבית של האתר יפורסמו אירועים מושביים וקהילתיים בלבד. למען הסר ספק, לא ניתן לפרסם בדף הבית אירועים פרטיים מכל סוג שהוא.